Ekonomifakta om Sverige

Det är alltid intressant att veta hur läget är på ekonomifronten, såväl för den privata ekonomin som för ekonomin i större sammanhang. Hur går det för  företaget jag jobbar på? Och hur går det för Sveriges ekonomi?

Vi har sammanställt lite ekonomifakta om Sverige för dig som är nyfiken på nuläget. För varje rubrik kommer också en förklaring över begreppen och hur de olika siffrorna räknas ut.

BNP (bruttonationalprodukt)

Bruttonationalprodukten, BNP, är ett mått på storleken av ett lands ekonomi och beräknas genom att lägga ihop värdet av alla varor och tjänster som produceras i landet under ett kvartal eller ett år. Den ekonomiska tillväxten i ett land beskrivs med hjälp av BNP. När BNP ökar över tid så är detta den ekonomiska tillväxten för landet.

Sveriges BNP uppgick 2019 till 5 026 miljarder kronor. Om vi ska jämföra detta med andra länder så är vi den åttonde största ekonomin inom EU. Världens största ekonomi, USA, har ett BNP som är 36 ggr större än Sveriges.

BNP per capita

Bara BNP säger inte så mycket om hur rikt ett land är. För att mäta detta behöver man använda BNP per capita, alltså BNP per person i landet. BNP per capita får man fram genom att dividera BNP med antalet invånare i landet.

Sveriges BNP per capita uppgick för 2019 till 476 100 kr. Som en jämförelse kan vi notera att vi här ligger på nionde plats inom EU. Andra länder som har högre BNP per capita är USA och Australien. Det innebär att vi är det 11:e rikaste landet i världen vilket kanske inte alltid framgår när det pratas om ekonomifakta för Sverige.

Statsskuld

Statsskulden mäter ett lands statsfinansiella position. Statsskulden är den skuld som staten har byggt upp genom åren då utgifterna varit större än inkomsterna.

Sveriges statsskuld uppgick i slutet av 2019 till 1 112 miljarder kronor. Detta innebär att den låg på ungefär 21% av BNP, vilket historiskt sett är en låg siffra. Sverige är också ett av de länder inom EU som har lägst statsskuld.