Ekonomisk ordlista C-D

Centralbank

En institution som har ensamrätt på att ge ut sedlar och mynt i ett visst område och som sköter penningpolitiken i det området. Riksbanken är Sveriges centralbank.

Controller

En controller har till uppgift att följa och styra ekonomiska utvecklingen i större företag.

Courtage

Courtage (eller Kurtage) är den avgift som du måste betala till fondkommissionärer när de köper eller säljer aktier eller liknande åt dig.

Dagordning

En agenda med de punkter som ska tas upp under ett sammanträde.

Deflation

Deflation är motsatsen till inflation och är en minskning av den allmänna prisnivån samtidigt som penningvärdet ökar.

Deklaration

Annat ord för inkomstdeklaration som alla skattskyldiga fysiska och juridiska personer i Sverige har skyldighet att lämna. Inkomstdeklarationen visar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Delårsrapport

En delårsrapport är information från ett bolag till aktieägarna om hur verksamheten har utvecklats under en period. En delårsrapport ges oftast ut en gång per kvartal.

Depression

I ekonomiska sammanhang är en depression en djup lågkonjunktur med en ekonomisk kris.

Devalvering

Devalvering är en nedskrivning av ett lands valuta i förhållande till andra länders valutor.

Dotterbolag

Ett dotterbolag är ett aktiebolag där mer än halva röstetalet för aktierna ägs av ett annat bolag, kallat moderbolag.

Dröjsmålsränta

Den ränta som läggs på en fordran om inte betalning erläggs i tid.

Dubbelbeskattning

Med dubbelbeskattning menas att en inkomst eller förmögenhet beskattas flera gånger. Till exempel när en bolagsvinst beskattas både hos bolaget och hos aktieägaren vid aktieutdelning.

Dödsbo

Ett dödsbo är en avliden persons kvarvarande tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person och delägarna är efterlevande make, arvingar och testamentstagare.