Ekonomisk ordlista S

Sambeskattning

Sambeskattning innebär att makarna i ett äktenskap betalar skatt för hälften av den gemensamma inkomsten. Sambeskattningen avskaffades i Sverige 1971 eftersom man ville att kvinnor skulle förvärvsarbeta i större utsträckning.

Semesterlagen

Semesterlagen är en lag som reglerar anställdas rätt till semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Grunderna i lagen är att arbetstagare har rätt till fem veckors semester, varav fyra veckor ska kunna tas ut sammanhängande under sommarmånaderna juni-augusti. Genom avtal kan fler förmåner som extra semesterveckor finnas.

Servitut

Ett servitut är en form av begränsat nyttjande av en annan fastighet. Servitutet gäller mellan fastigheter, inte mellan fastigheternas ägare. Exempel på servitut är nyttjande av väg som går över en annan fastighet. Nyttjande av en brunn som finns på en annan fastighet.

Självdeklaration

En självdeklaration (eller inkomstdeklaration) är de uppgifter som ska lämnas till Skattemyndigheten av skattskyldiga fysiska eller juridiska personer varje år, för att fastställa hur mycket skatt som ska betalas. Självdeklarationen ska lämnas till Skatteverket senast den första helgfria vardagen i maj och den dagen ska också eventuell skatt vara inbetald på skattekontot.

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt löfte att betala en viss pengaskuld. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för den som lånat ut samt ett bevismedel för att någon har en skuld. Det är viktigt att alltid upprätta ett skuldebrev när någon får låna pengar av en annan person.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden är ett mått på skillnaden mellan skulder och eget kapital i företag.

Skönstaxering

Om en skattskyldig inte har lämnat en självdeklaration till Skatteverket eller om det finns brister i deklarationen eller i underlaget för deklarationen ska skatten eller underlaget för att ta ut skatt uppskattas till det belopp som verkar skäligt med de uppgifter som finns. Detta kallas att skönstaxeras.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är olika lagstadgade eller avtalade avgifter som en arbetsgivare betalar in för sina anställda. Dessa avgifter används för att finansiera olika former av socialförsäkringar. Socialförsäkringar är t ex sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård.

Socialbidrag

Socialbidrag (numera försörjningsstöd) är bidrag som ges till den som inte på annat sätt skulle få en minimal skälig levnadsstandard.

Statlig lönegaranti

Statlig lönegaranti är något som finns i Sverige och innebär att staten går in och betalar löner under en viss tid om arbetsgivaren skulle gå i konkurs.

Statsbudget

En statsbudget är en uppskattning av ett lands intäkter och utgifter för ett budgetår. I Sverige är det regeringen som sammanställer ett förslag till statsbudget.

Statsskuld

Statsskulden är den samlade skillnaden mellan underskott och överskott i statens budget över tiden.

Svarta marknaden

Den svarta marknaden är en illegal marknad där valutor, varor och tjänster byter ägare i strid med gällande lagar. Exempel på svarta marknaden är handel med illegala droger, stöldgods, hembränt mm.

Stiftelse

En stiftelse är en egen juridisk person som varken har medlemmar eller andelsägare. En stiftelse bildas när stiftelsens grundare beslutar om att en särskild ekonomisk förmögenhet ska tillfalla stiftelsen och förvaltas enligt vissa särskilda ändamål under en bestämd tidsperiod.

Strejk

Strejk är en stridsåtgärd från arbetstagarnas/fackets sida under en konflikt med arbetsgivaren. Strejk innebär att anställda lägger ned sitt arbete. Detta görs som en påtryckning i förhandlingar om lön och villkor med arbetsgivare.

Styrränta

Styrränta är den ränta som en centralbank tar när den lånar ut pengar kortfristigt till bankerna.

Stämpelskatt

Stämpelskatt (lagfartskostnad) är den avgift du betalar när du köper en fastighet eller tomt. För privatpersoner ligger den på 1,5 procent av den summa som är högst av köpeskillingen eller taxeringsvärdet. Bolag däremot måste betala 4,25 procent.

Sveriges aktiesparares riksförbund

Sveriges aktiesparares riksförbund, eller aktiespararna som de oftast kallas, är en oberoende intresseförening för svenska aktiesparare.