Om bokslut & årsredovisning

Det är nog inte bara jag som tycker det är väldigt krångligt med vissa ekonomiska termer. Det gäller så klart inte bara ”bokslut och årsredovisning” men jag har valt ut dessa begrepp för att det är något som alla företag måste gå igenom. Alla företag är skyldiga att upprätta ett bokslut i slutet av varje räkenskapsår. Beroende på företagsform och storlek sker bokslutet antingen genom årsbokslut eller årsredovisning.

Årsredovisning – vad innebär det?

Årsredovisningen redogör för ett räkenskapsår. En del handelsbolag, ekonomiska föreningar samt alla aktiebolag är enligt lag skyldiga att sammanställa företagets räkenskapsår i en så kallad årsredovisning. Vad som ska vara med i denna redovisning är redan bestämt genom årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554) och ska vara offentlig. Årsredovisningen ska ge en rättvis bild av företagets ställning och resultat samt följa god redovisningssed (årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa). Den ska också vara lätt att överskåda vilket betyder att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick.

Årsredovisningens delar

En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Företagets ekonomiska ställning visas genom balansräkningen; tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt. Resultatet visas i resultaträkningen genom en sammanställning av intäkter och kostnader som varit under räkenskapsåret. Anteckningar om hur tillgångar och skulder har värderats, hur avskrivningar/nedskrivningar har gjorts och vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar, kallas för ”noter”. Översikten av företagets resultat, verksamhet och ställning görs i det ma kallar för förvaltningsberättelsen. Den ska återge sådant som inte går att återge i balans- och resultaträkningen som exempelvis dess utveckling och andra betydande händelser.

Bokslut – vad innebär det?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. Bokslutet omfattar en resultaträkning, en balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag är skyldiga att avsluta den löpande bokföringen (varje räkenskapsår) med ett bokslut. Ett bokslut kan vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Till exempel ekonomiska föreningar och aktiebolag ska alltid göra en årsredovisning, medan andra företagsformer gör antingen årsredovisning eller årsbokslut. Storleken på företaget samt hur ägarstrukturen ser ut, styr också vad som gäller för ett visst företag.