Ekonomisk ordlista G-H

Gemensam marknad

Idag benämns detta som Inre marknad, se ordlistan I-J

Generalstrejk

Vid en generalstrejk lägger alla arbetstagare i hela landet ner arbetet. Detta har aldrig hänt i modern tid i Sverige.

Globalisering

Globalisering innebär att världens länder och folk bundits samman genom moderna kommunikationer.

God man

En god man är en fysisk person som utsetts att tillvarata en annan persons ekonomiska och juridiska rättigheter. Som god man kan man ha ett eller flera av de uppdrag som ingår i godmanskapet: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Att ha en god man är frivilligt och syftar till att hjälpa de personer som behöver stöd i ovanstående uppgifter.

God redovisningssed

God redovisningssed kan beskrivas som att gällande redovisningslagar och vedertagen praxis ska följas. Vedertagen praxis betyder ofta använd och allmänt accepterat sätt att utföra redovisning. Bokföringsnämnden har övergripande ansvar för att beskriva vad god redovisningssed innebär.

Gåvoskatt

Gåvoskatt är en skatt som tas ut på gåvor. I Sverige avskaffades gåvoskatten 2005.

Gäldenär

En gäldenär kallas den som har en skuld till någon annan. Skulden kan bestå av pengar, varor eller tjänster.

Handelsavtal

Med ett handelsavtal menas oftast ett avtal rörande handeln mellan olika länder. Genom handelsavtal kan länderna förenkla varuutbudet sig emellan.

Handelsbalans

Med handelsbalans menas skillnaden mellan ett lands export och import. Om skillnaden är positiv (större del export) kallas den handelsöverskott, om den är negativ (större del import) kallas den handelsunderskott.

Handelsbolag

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera delägare. I ett handelsbolag är delägarna personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Handpenning

Handpenning är en summa pengar som betalas i förskott av en köpare när denne ingår ett avtal. Handpenningen fungerar som en säkerhet för säljaren då den visar att köparen är seriös och binder sig till avtalet. Ofta är delsumman som läggs i handpenning 10% av köpesumman.

 

Hausse

Hausse är när börsen stiger kraftigt och det sker en livlig handel.

Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett företag som äger aktier i andra bolag. Syftet är att ha långsiktig kontroll över de företag holdingbolaget äger aktier i. Det vanligaste är att holdingbolaget äger majoriteten av aktierna i ett dotterbolag och alltså fungerar som ett moderbolag i en koncern.

Huvudbok

Huvudbok är en bokföringsterm som syftar på en översikt över ett företags alla konton under en bestämd period.

Högkonjunktur

När den ekonomiska aktiviteten i ett land eller en världsdel är hög kallas det för högkonjunktur.