Ekonomisk ordlista N-O

Nationalekonomi

Nationalekonom är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser och vilka effekter politiska eller ekonomiska åtgärder får.

Nettolön

Nettolön är den lön du får utbetald efter att skatter och avgifter dragits av. I vardagligt tal brukar man säga lön efter skatt.

Nettovinst

Nettovinst är de pengar du får kvar när du sålt något och alla kostnader för detta dragits av.

Nyemission

Nyemission innebär att ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. En nyemission görs för att få in mer kapital i bolaget.

Nådiga luntan

Nådiga luntan är en skämtsam benämning på regeringens budgetproposition. Många år tillbaks bars budgetpropositionen från Finansdepartementet till riksdagen i som en stor pappershög omslagen med blågula band. Den kallades då nådiga luntan.

Näringsfrihet

Näringsfrihet innebär att alla (förutom personer i konkurs eller personer som fått näringsförbud) har rätt att starta näringsverksamhet i Sverige. En viss inskränkning av näringsfriheten finns, t ex måste man ha myndigheters tillstånd för vissa verksamheter som bank och alkoholförsäljning.

Näringsförbud

Näringsförbud innebär att en person inte får bedriva näringsverksamhet eller ha uppdrag inom någon verksamhet.  Näringsförbud beslutas av domstol och de som får näringsförbud har oftast begått grova ekonomiska brott.

Näringsverksamhet

Näringsverksamhet är en ekonomisk verksamhet som ska uppfylla tre kriterier för att räknas som näringsverksamhet. Kriterierna är: varaktighet – det får inte vara något tillfälligt uppdrag, självständighet – Den som driver näringsverksamheten måste vara självständig, dvs inte anställd av någon, vinstsyfte – verksamheten måste ha som mål att gå med vinst.

Obestånd

Ett företag eller en person är på obestånd om de inte kan betala sina skulder i rätt tid och om problemet inte bara är tillfälligt. Ett annat ord för obestånd är insolvens.

Obligation

En obligation är ett räntebärande skuldebrev som bekräftar att innehavaren har lånat ut pengar till exempelvis staten eller ett företag.

OCR-nummer

OCR-nummer är ett referensnummer för elektroniska betalningar. OCR är en nummerserie som berättar för bankgirot eller plusgirot om en viss faktura har blivit betald.

OECD

OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development (på Svenska Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). OECD är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan länder med demokrati och marknadsekonomi.

Offentlig sektor

Offentlig sektor är sådana verksamheter som bedrivs av staten, landstinget eller kommunen med hjälp av skattepengar. Sverige har en stor offentlig sektor som bland annat består av skola, vård och omsorg.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är den inköpsprocedur som offentliga verksamheter som stat och kommun måste följa.

Offert

En offert är ett skriftligt förslag som ett företag skickar till en presumtiv kund på kundens begäran.

Omyndig

Omyndig är den som enligt lag inte själv får bestämma över sin egendom eller ingå avtal. I Sverige är man omyndig tills den dag man fyller 18 år.

Organisationsnummer

Organisationsnummer är en identitetsbeteckning bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och andra organisationer på samma sätt som personnummer är en identitetsbeteckning för fysiska personer.