Ekonomisk ordlista V-Ö

Valuta

En valuta är ett betalningsmedel för ett eller flera länder. Alla valutor har en valutakod som består av tre bokstäver. Svenska valutan, krona, har valutakoden SEK

Valutahandel

Valutahandel (Forex trading, FX) innebär att man köper en valuta i utbyte mot en annan. Mycket av valutahandeln sker av praktiska skäl, tex när du växlat valutor inför en utlandsresa. Men den delen av valutahandeln som görs av valutatraders är större än den del som görs av praktiska skäl. Valutatraders handlar med valuta i syfte att göra en vinst.

Valutakurs

En valutakurs, även kallat växelkurs, är priset på en valuta i förhållande till en annan valuta. Valutakurser styrs framförallt av efterfrågan på ett lands valuta och bestäms på valutamarknaden.

Valutareserv

En valutareserv är en lands reserv av guld och värdepapper i utländska valutor. Valutareservens uppgift är att fungera som en buffert och en reserv att ta ur i dåliga tider.

Valutaunion

En valutaunion är ett samarbete där flera nationer beslutar sig för att ha en gemensam valuta och penningpolitik. Valutan kan antingen bestå av ett lands valuta som de övriga använder eller en gemensam valuta. Den valutaunion vi främst tänker på när vi hör ordet är EMU, EU:s ekonomiska och monetära union

Varsel om uppsägning

Varsel om uppsägning är ett begrepp inom svensk arbetsrätt, som innebär att en arbetsgivare förvarnar om att en större mängd arbetstagare kommer att bli uppsagda. Beroende på hur många anställda som berörs ska varslet läggas en viss tid före uppsägningen.

VAT-nummer

Ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) är ett nummer som alla som är registrerade för moms får av Skatteverket. VAT-numret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton.

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse är en skriftlig redovisning av vilken verksamhet en organisation haft under en mandatperiod. Verksamhetsberättelsen skall tillsammans med bokslutet granskas vid revision mot verksamhetsplanen för den gångna perioden.

Verksamhetsplan

En verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter ett företag planerar att genomföra den kommande perioden. I affärsplanen beskrivs företagets mål och visioner. Verksamhetsplanen berättar hur dessa mål ska uppnås under kommande period.

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som förklarar lönsamheten i ett företag. Vinstmarginalen visar hur stor vinst företaget gör i relation till omsättningen.

Världsbanken

Världsbanken är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FN:s ekonomiska och sociala råd. Världsbanken består av fem internationella organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder i syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom.

Värnskatt

Värnskatt är en tillfälligt utökad statlig skatt på högre inkomster. Den tas ut för att ge ett bidrag till statskassan vid särskilda behov, exempelvis under krig eller efter en svår lågkonjunktur. Värnskatt har senats tagits ut i Sverige mellan 1995 och 2019.

Växelkurs

Se valutakurs

Ålderspension

Ålderspension är den pension som du får när du slutar jobba och går i pension pga ålder. Ålderspensionen består av allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande.

Årsredovisning

En årsredovisning är ett sätt att göra en sammanställning av en företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Öppet arbetslösa

Med öppet arbetslösa menas de personer som inte är sysselsatta i arbete, men som vill och kan arbeta och som aktivt söker arbete.

Överförmyndare

I Sverige skall det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att se till en enskild persons tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna är placerade på ett tryggt sätt.