Ekonomisk ordlista R

Rak amortering

Vid rak amortering betalar du tillbaka lånet med ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. Du betalar också ränta på skulden. Kostnaden för räntan blir olika varje gång eftersom din skuld blir mindre med varje amortering.

Reavinst

Reavinst, eller realisationsvinst, är vinst på kapital. Reavinsten är alltså den vinst som en försäljning av fast egendom, värdepapper eller andra tillgångar genererar.

Recession

Med recession menas att ett lands ekonomi och utveckling går ned. När ett land hamnar i en recession är det alltså negativ tillväxt i landet. Varningstecken på att ett land är på väg mot en tid av recession kan vara minskad BNP-tillväxt, stigande arbetslöshet och minskade investeringar.

Referensränta

Referensräntan är en officiell räntesats som fastställs varje halvår av Riksbanken. Referensräntan motsvarar reporäntan vid slutet av föregående halvår. Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte, utan används i för att beräkna andra räntor.

Reporänta

Reporäntan är Riksbankens styrränta och deras huvudsakliga penningpolitiska verktyg. Genom att höja eller sänka reporäntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen.

Reskontra

Reskontra kan ses som en sidoordnad bokföring och används för att kunna ge detaljerad information om kunder, leverantörer och löner. Den kan ses som en databas där information samlas om fakturor, påminnelser, eller löner beroende på vilken typ av reskontra som avses.

Return of investment ROI

ROI betyder Return on investment som i på svenska betyder avkastning på investeringar. ROI är en vanlig term för att beräkna avkastning och används inom både finans och ekonomi för att mäta och jämföra resultat.

Revalvering

Revalvering betyder uppskrivning av värdet på ett lands valuta när man har fast växelkurs. Revalveringar är i ganska ovanliga, oftare förekommer det att ett land devalverar valutan, dvs skriver ned värdet.

Revers

En revers är ett skuldebrev som skrivs mellan låntagare och långivare. Reversen reglerar de villkor och åtaganden som finns i samband med lånet.

Revision

En revision innebär att ett företags bokföring, bokslut, årsredovisning och företagsledningens förvaltning granskas av bolagets revisorer.

Revisionsberättelse

Efter att en revision utförts avslutar revisorerna sitt arbete genom att upprätta en revisionsberättelse. Syftet med revisionen är att tillgodose externa intressenter som ägare och fordringsägare som har intresse av att företaget följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt.

Revisor
En revisor granskar verksamhetens redovisning och förvaltning. Med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter analyserar revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt.

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank. Riksbanken jobbar för att svenska kronan ska behålla sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Riksbanken ger också ut Sveriges sedlar och mynt.

Riskkapital

Riskkapital är en satsning som en finansiär gör i ett företag för att i framtiden kunna få avkastning på sin insats. Riskkapital innebär större risker för finansiären, därav namnet riskkapital. Hela eller delar av riskkapitalet kan gå förlorat om inte företaget utvecklas enligt plan.

Rotavdrag ROT

ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Rotavdraget kan användas när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag för ovanstående. Rotavdrag kan göras på arbetskostnad, inte materialkostnad och du kan få max 50 000 kr i avdrag per år.

Rutavdrag RUT

RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget kan användas när du anlitar någon för att utföra hushållsnära tjänster i din bostad. Rutavdraget räknas samman med rotavdraget och du kan få max 50 000 kr i avdrag per år.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period som en verksamhets bokföring omfattar och som avslutas med ett bokslut och en årsredovisning. Vanligast är att räkenskapsåret är ett kalenderår men det kan vara både kortare eller längre. Maxtid för ett räkenskapsår är 18 månader. Företag kan även ha brutet räkenskapsår och då kan året vara från 1 juli till sista juni.

Ränta

Ränta är den kostnad du betalar för att låna pengar eller den avkastning du får på de pengar du sätter in på ditt sparkonto.