Ekonomisk ordlista A

A-skatt

A-skatt står för anställningsskatt och är den skatt som dras från löntagares inkomster direkt av arbetsgivaren. Alla som är anställda i Sverige eller får ut pension ska betala A-skatt.

Affärshändelse

En affärshändelse är en ekonomisk transaktion i ett företag. Denna dokumenteras genom en så kallad verifikation i företagets bokföring.

Affärssystem

Ett affärssystem är olika integrerade IT-lösningar för att ta hand om ett företags informationshantering och tillgodose ett företags behov av styrning och administration.

Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Ägaren till en aktie har rätt att delta och rösta på bolagets årsstämma och även få del av bolagets eventuella utdelning.

Aktiebolag

Ett aktiebolag ägs av en eller flera delägare som kan vara både fysiska och juridiska personer. Aktiebolaget är en juridisk person och aktieägarna riskerar inget mer än det kapital de satt in i företaget.

Aktiekapital

Aktiekapital är de pengar som aktieägarna investerar när ett nytt aktiebolag startas. För att starta ett aktiebolag krävs from 2020 att aktiekapitalet är minst 25 000 kr. För ett publikt aktiebolag är denna summa minst 500 000 kr.

Aktiespararna

Aktiespararna står för Sveriges Aktiesparares Riksförbund. En organisation vars syfte är att bevaka medlemmarnas intressen.

Allmän försäkring

Allmän försäkring är ett samlingsnamn för sjukförsäkring, föräldraförsäkring, folkpension, försäkring för tilläggspension samt frivillig sjuklöne- och pensionförsäkring.

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden är en fond som får en avliden persons tillgångar om inga arvingar eller testamente finns. Allmänna arvsfonden förvaltas av kammarkollegiet och delar ut pengar till projekt som ska främja barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar.

Allmänna Reklamationsnämnden ARN

ARN är en myndighet som avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. ARN fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas.

Amortering

Amortering är avbetalning på en skuld och sker enligt en amorteringsplan. Förutom amorteringen betalas i de flesta fall också en ränta på lånebeloppet varje månad eller kvartal.

Annuitetslån

Annuitetslån är ett lån där summan av ränta och amortering är lika stor vid varje avbetalning. Detta innebär att man har en fast månads- eller kvartalskostnad för lånet. I början blir amorteringen mindre i förhållande till räntan och efterhand ökar amorteringen medan räntan minskar.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgiften är en avgift som arbetsgivaren betalar in till staten för varje anställd. Arbetsgivaravgiften är en procentuell summa på den anställdes bruttolön och går till ett grundläggande socialt försäkringsskydd i form av sjukvård, omsorg och pension.

Arbetslöshetsförsäkring

En arbetslöshetsförsäkring ger rätt till ersättning vid arbetslöshet. Denna försäkring handhas av erkända arbetslöshetskassor. De som är medlemmar i dessa kassor berörs av skyddet. I dagligt tal kallar vi det för A-kassa.

Arvsskatt

Arvsskatt är skatt som arvtagare får betala på de tillgångar eller den förmögenhet som den fått via avliden person. I Sverige är numera arvsskatten borttagen.

Auktoriserad revisor

En auktoriserad revisor är en person som är kvalificerad att utföra krävande och ansvarsfulla uppgifter inom revision. För att få använda titeln auktoriserad revisor krävs det att man uppfyller vissa utbildningskrav och att man har en gedigen erfarenhet inom yrket som revisor.

Autogiro

Autogiro är automatiska inbetalningar till bank- eller postgiro. Om en person eller företag har regelbundna betalningar till ett visst bankgiro kan man göra ett medgivande om autogirobetalning och då sköts inbetalningen automatiskt via banken.

Avkastning

Avkastning är ett lönsamhetsmått som visar hur värdet på en tillgång förändrats från en viss tidpunkt till en annan.

Avtalspension

Avtalspension är en kollektivavtalad tjänstepension som arbetsgivaren betalar in för en anställds räkning.

Avtalsrörelse

Avtalsrörelsen är den process när arbetsgivarförbund träffar kollektivavtal med fackförbunden.