Ekonomisk ordlista B

Baisse

Kraftig nedgång på börsen samtidigt som det är hög omsättning på aktier.

Balansräkning

Ett företags balansräkning består av tillgångar samt eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, vilket oftast infaller på den sista dagen av räkenskapsåret.

Bankgiro

Bankgirot är ett system för överföring av betalningar till företag. Det formella namnet är Bankgirocentralen och företaget ägs av svenska banker.

Bankrutt

Bankrutt är ett annat mindre informellt ord för konkurs.

Banksekretess

Banksekretess är en tystnadsplikt som gäller bankanställda. Enligt banksekretessen får inte banken avslöja kundförhållanden för obehöriga.

Barnbidrag

Barnbidraget är ett statligt bidrag som inte är behovsprövat. Det betalas ut till målsmän för barn under 16 år.

Basbelopp

Basbeloppet är ett fastställt belopp som används bland annat för beräkning av pensioner och studiemedel. Det ändras årligen för att spegla inflationen i samhället.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften är en avgift som alla svenskar som är skattskyldiga för kommunalskatt måste betala oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller annat trossamfund. Avgiftens storlek beror på var du är bosatt. För dem som är medlemmar i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften.

Betalningsanmärkning

Om en privatperson eller enskild näringsidkare inte kan betala sina skulder kan dessa få en betalningsanmärkning. Denna utfärdas av kreditupplysningsföretagen.

Betalningsförmåga

Betalningsförmåga är en persons eller ett företags möjlighet att betala en skuld inom den förutbestämda tidsperiod som är bestämd. Betalningsförmågan är en faktor som långivare tittar på innan de bestämmer om du kan få ett lån.

Blancolån

Blancolån är lån som kan tas utan säkerhet. Dessa lån har oftast högre ränta än lån med säkerhet.

Blandekonomi

Blandekonomi är ett ekonomiskt system där huvudsakligen marknadsekonomi råder men där staten försöker påverka ekonomin för att ge ökad ekonomisk och social trygghet och utjämna konjunkturer. Sverige är ett exempel på en blandekonomi.

Bokföring

Bokföring innebär att företag löpande redovisar inkomster och utgifter. Enligt lag är alla näringsidkare skyldiga att bokföra.

Bokföringsbyrå

En bokföringsbyrå är ett företag som hjälper andra företag att sköta bokföringen.

Bolagsskatt

Med bolagsskatt menas skatten på den vinst som ett företag har haft under det gångna året.

Bolagsstämma

Bolagsstämma är ett möte i ett aktiebolag som skall hållas minst en gång varje år och där alla aktieägare har rätt att närvara.

Borgen

Borgen är en försäkran till en långivare att hen kan betala lånet om låntagaren själv inte kan göra detta. Den som tecknar borgen kallas för borgensman.

Borgenär

En borgenär är den som lånat ut pengar till en annan part.

Bouppteckning

En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar alla tillgångar och skulder i samband med dödsfall. I bouppteckningen ska uppges vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar.

Bruttonationalprodukt BNP

Med bruttonationalprodukt, BNP, menas värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land för användning till konsumtion, investering och export under en period, vanligtvis under ett år.

Budget

En budget är en prognos för framtida ekonomiska händelser. En budget kan fastställas både i företag och i enskilda hushåll.

Bundet lån

Ett bundet lån är ett lån som inte kan sägas upp förrän efter ett överenskommet datum. Oftast är även räntan bunden under viss tid.

Börs

En börs är en marknadsplats för handel med olika värdepapper.