Ekonomisk ordlista K

Kapitalism

Kapitalism är ett ekonomiskt system som kännetecknas av privat ägande av produktionsmedlen, särskilt inom industrisektorn. Motsatsen, där stater äger det mesta brukar betecknas som planekonomi.

Kartell

En kartell är en överenskommelse mellan konkurrerande företag med avsikt att sätta konkurrensen ur spel. Detta sker genom att företagen koordinerar prissättning och produktion. Kartellbildning är oftast olagligt.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter mot varandra på en arbetsplats. Kollektivavtal sluts mellan arbetsgivare/arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. Kollektivavtalet sätter upp lägsta gränserna för de villkor som får gälla på arbetsplatsen. Det kan handla om lön, semester, uppsägningstid och pension.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en typ av handelsbolag där vissa bolagsmäns ansvar är begränsat till det de har satsat i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare. Dessa har normalt ingen rätt att bestämma hur företaget ska styras. I kommanditbolaget måste det alltid finnas minst en delägare med obegränsat ansvar och denna kallas för komplementär.

Kommissionär

En kommissionär är en fysisk eller juridisk person som i eget namn men för en annan persons räkning köper eller säljer varor och tjänster.

Koncern

En koncern är består av minst två företag där det ena bolaget har inflytande över det andra företaget. I en koncern finns ett moderbolag och de övriga företagen inom koncernen är dotterbolag.

Konjunktur

Konjunktur är ett ord som beskriver det rådande ekonomiska läget i en ekonomi. Det handlar om områden såsom arbetslöshet, tillväxt och tillväxt. Bra tider betyder högkonjunktur och dåliga tider betyder lågkonjunktur.

Konkurrens

Konkurrens inom ekonomin handlar om företag som tävlar mot varandra gentemot konsumenten. Konkurrens anses ge konsumenterna bättre valmöjlighet och priser när de ska köpa varor eller tjänster.

Konkurs

En person eller ett företag som inte kommer att kunna betala sina skulder framöver kan försättas i konkurs. Vid en konkurs fördelas företagets tillgångar mellan de företag som har fordringar i konkursbolaget.

Kreditprövning

En kreditprövning görs av kreditgivaren (banken, företaget) innan denne får ge ett lån eller en kredit. Kreditprövningen görs för att kolla att personen som ansökt om lån eller kredit kan klara av att återbetala lånet.

Kreditupplysning

Kreditupplysning görs av speciella kreditupplysningsföretag och syftar till att visa en persons framtida betalningsförmåga. När du ansöker om lån görs en kreditupplysning på dig och utifrån denna gör sedan banken en kredigprövning.

Köpebrev

Köpebrev är ett kvitto på att villkoren i ett köpekontrakt är uppfyllda. Köpebrev är en juridisk bindande handling som reglerar ägandet av en egendom.